Miško žemės pasiskirstymas VĮ Ukmergės miškų urėdijos teritorijoje 2016.01.01 (šaltinis: Valstybinė miškų tarnyba)

i

Bendras miško žemės plotas, ha

Valstybinės reikšmės miškai, ha

Privatūs ir rezervuoti nuosavybei atkurti miškai, ha

Iš viso

Valdomi urėdijos

80880,0

36534,2

36379,7

44345,8

100 proc.

45,2 proc.

45,0 proc.

54,8 proc.

 
Ukmergės miškų urėdijos valstybės turto patikėjimo teise valdomi miškai išsidėstę 5 rajonų savivaldybių teritorijoje: Ukmergės, Širvintų, Vilniaus, Molėtų ir Anykščių.
Vidutinis medynų amžius yra 53 metai; bonitetas – 1,8, o skalsumas – 0,72. Vidutinis medynų tūris – 192 ktm/ha, brandžių medynų tūris siekia 290 ktm/ha.(Pagal 1997 miškotvarka vidutinis medynų amžius buvo 50 metų, vidutinis tūris - 1,79 ktm/ha., o brandžių medynų - 227 ktm/ha.). Bendras metinis tūrio prieaugis – 6,03 ktm/ha; prieaugio naudojimas nuo viso tūrio – 4,2 ktm/ha (87 %).
 
Medynų plotų pasiskirstymas pagal vyraujančių medžių rūšis
Vyraujanti medžių rūšis Plotas, ha Plotas, %
Pušis 8534 25
Eglė 9889 29
Ąžuolas 978 2,9
Uosis 361 1,1
Beržas 7809 22,9
Drebulė 3236 9,5
Juodalksnis 2342 6,9
Baltalksnis 589 1,7
Kita 391 1
 
Urėdijos kolektyve šiuo metu dirba 137 žmonės.
Dirbančiųjų interesams atstovauja Ukmergės miškų urėdijos profesinė sąjunga. Veikia Miškininkų sąjungos Ukmergės skyrius. Gražia tradicija tapo bendrai rengiami renginiai, nestokojantys visuomenės dėmesio. Pavasarinėmis miškasodžio talkomis simboliškai pažymima Miško diena, o rugsėjo mėnesio trečiąjį šeštadienį švenčiama profesinė šventė – Miškininko diena.
Šiandien miškininkų balsas girdimas rajono savivaldoje, visuomeninėse organizacijose, vietos bendruomenėse. Daug dėmesio skiriama dialogui su visuomene – rajonų spaudoje stengiamės pristatyti Ukmergės krašto miškininkų darbus, supažindinti su miškų žinybos aktualijomis.
Gražias, keletą dešimtmečių siekiančias tradicijas turi miškininkų bendravimas su rajonų švietimo ir ugdymo įstaigomis. Kiekviena girininkija globoja po Jaunųjų miško bičiulių sambūrio būrelį.
Miškų ūkio apimčių ir intensyvumo, miškų būklės, produkcijos kiekio, miškų ūkio veiklos ir kt. stebėsenos duomenys 2011 - 2016 m.
Rodiklis 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.
Miško naudojimas        
Plotas, kuriame vykdyti pagr. kirtimai, ha 533.2 501.2 513.1 546 507.5 495.1
        iš to kieko neplynais kirtimais 87.5 83.5 104.9 135.4 102.0 87.5
Plotas, kuriame vykdyti pagr. kirtimai, pagal poūkius, ha            
        spygliuočių poūkis 152.4 151.8 142.9 223.6 173.7 187.7
        kietųjų lapuočių poūkis 13.5 18 9.2 2.9 1.2 0.2
        minkštųjų lapuočių poūkis 367.3 331.4 361 319.5 332.6 307.2
Jaunuolynų ugdymas, ha 804.4 808.1 769.9 778 834.9 828.2
Retinimai, ha 283.7 284.9 278.1 280.4 278.3 240.7
Einamieji kirtimai, ha 92 94.6 93.5 91.6 92.9 95
Pagrindiniais kirtimais iškirsta medienos, tūkst. ktm 119.4 115.4 118.3 119 116.5 114.6
Tarpiniais kirtimais iškirsta medienos, tūkst. ktm 36.7 44.5 45.5 41.9 36.5 40.8
Viso iškirsta medienos, tūkst. ktm 156.1 159.9 163.8 160.9 153.0 155.4
        iš to kiekio padarinės 87.3 86.7 86.4 88.7 85.6 91.5
Nenukirstu mišku parduota, tūkst. ktm. 5.9 6.5 7.1 7.1 5.2 4
Parduota kalėdinių eglučių, vnt. 528 529 763 471 755 926
Miško atkūrimas         
Miško sėklų ruoša, kg 5241 75.2 4296 832 403 2159
        iš to kiekio spygliuočių rūšių sėklų 17 11.1   194.2 105  
        iš to kiekio ąžuolo gilių 5196   4255 600 180 2149
        iš to kiekio kitų lapuočių sėklų 28 64.1 41 37.8 118 10.6
Miško sodmenų išauginimas, tūkst. vnt. 1189 1340 1646 1465 1683 1460
        iš to kiekio lapuočių medžių ir krūmų 370 370 670 465 611 386
Dekoratyvinių sodmenų auginimas, tūkst. vnt. 64.3 44.2 34.1 31.3 22.5 19.2
Miško atkūrimas, ha 378.3 447.2 343.4 456.5 441.4 412
        iš to kiekio želdiniai 86.6 89.1 34.3 53.3 40.9 59.5
        iš to kiekio mišrūs 235.8 289 265.1 314.3 317.1 315.6
        iš to kiekio žėliniai 55.9 69.1 44 88.9 83.4 36.9
Miško įveisimas, ha 32.9 24.1 27.4 14.7 32.0 23.4
Miškų sanitarinė apsauga        
Želdinių ir žėlinių apsauga, ha:            
        nuo žvėrių 1252 1258 1274.5 1462.7 1274.7 1520.5
Sanitarinės apsaugos priemonės, atliktos medelynuose, ha 1.35 14.25 12.75 20.68 46.14 42.01
Sanitarinės apsaugos priemonės, atliktos miške, viso ha 1831.4 1832 2117 2195 1770 1588
        iš jų biologinės priemonės 318 142 120 125 129 0.5
        iš jų cheminės priemonės 6.4 39 60 54 39 48.8
        iš jų fizinės, mechaninės priemonės 1507 1651 1937 1886 1602 1539.2
Naujai kilusių kenkėjų ir ligų židinių skaičius 163 467 862 795 438 316
Naujai kilusių ligų medynuose  plotas, ha 3 5 64 1 1  
Likviduotas medžių ligų židinių plotas, ha 251 322 311 471   219.8
Žvėrių žala medynams, ha 10.3 86 137 99 56 13
        iš jų padaryta bebrų   43 133 88 42 0.1
Abiotinių veiksnių pažeistų medynų plotas, ha 64 233 171 149 156 200.1
        iš jų vėjavartų ir vėjalaužų 64 233 169 116 6 200.1
Repelentais apteptas plotas, ha 1252 1135 1230 1401 1197 1390.3
Insekticidais apipurkšta medienos, ktm 7273 5396 3275 7885 8023 4508.4
Inkilų gamyba / iškabinimas, vnt. 135 195 236 230 203 200
Uoksinių medžių atrinkimas ir ženklinimas, vnt 50 14 2 4 13 15
Užšlamštinto ploto valymas, ha 28.3 19.2 21.3 27.5 22.8 21.7
Rekreacinių objektų skaičius, vnt. 69 59 60 60 60 60
Socio - ekonominiai veiklos rodikliai        
Lėšos, skirtos privalomiesiems darbams tūkst.Eur 1973.4 1985.1 2275.3 2372.0 2195.3 2332.1
Kirtimų normos vertė, apskaičiuota nenukirsto miško kainomis, tūkst. Eur 2615.1 2792.1 2847.1 3205.8 3133.5 3030.3
Pajamos tūkst.Eur 5969 5299 6219 6469 5661 5753
Pelnas iki apmokestinimo, tūkst.Eur 922 184 282 639 217 292
Darbuotojų skaičius, žm. 159 148 143 137 139 123