Saugomos teritorijos steigiamos siekiant išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, didelės aplinkosauginės vertės miškus, užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ir atkūrimą, sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams, propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes).

Saugomų teritorijų apskaitą, apsaugą bei tvarkymą reglamentuoja Saugomų teritorijų įstatymas. Aplinkos apsaugos, Nekilnojamų kultūros vertybių apsaugos, Miškų, Teritorijų planavimo, Statybos bei kiti įstatymai, saugomų teritorijų nuostatai, saugomų teritorijų planavimo dokumentai, saugomų teritorijų, jų zonų, teritorijos dalių ar paveldo objektų tipiniai ir (ar) individualūs apsaugos, taip pat saugomų teritorijų regioniniai architektūriniai reglamentai, apsaugos sutartys.

Ukmergės miškų urėdijos saugomos teritorijos

DĖL VALSTYBINIŲ JURGELIONIŲ, MARGUPIO BOTANINIŲ DRAUSTINIŲ IR VALSTYBINIŲ ADOMIŠKIO, RŪŽO, SMILTYNĖS, SVIRPLINĖS, ŠALTUONOS, ŽALIOSIOS PIEVŲ BOTANINIŲ-ZOOLOGINIŲ DRAUSTINIŲ ĮSTEIGIMO, JŲ RIBŲ PLANŲ IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Sklypų, kuriuose VĮ Ukmergės miškų urėdija įsipareigoja nevykdyti ūkinių priemonių sąrašas

Draustinių ir saugomų objektų apsaugos reglamentas